5 Temmuz 2007 Perşembe

1996 ÖSS Soruları -2

13 )
( I ) Onun şiirinin temelini halk türkülerin-
den alınan öğeler oluşturur . ( II ) Şiirinde
bu öğeler öne çıkar ve lirik bir söyleyişe ulaştırır şairi . ( III ) Fakat lirizm onun şiirinde bir güz güneşi gibidir . ( IV ) Kimi zaman gökyüzü pırıl pırıldır , güneş şiirin sırtını ısıtır . ( V ) Kimi kez de gökyüzü bulutlanır ; sözcükleri duygusal değerlerin-
den soyan , kuru , bilgilendirmeye yönelik söyleyiş öne çıkar . ( VI ) Bu söyleyiş son şiirlerinde kendini belli eder daha çok .

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “ öğretici “ şiire olumsuz bir bakış sezilmektedir ?

A) II B) III C) IV D) V E) VI


14 )
I - “ Gülerken düşündürme “ onun , öykü ,
roman ve oyunlarının çıkış noktasını
oluşturan belirgin bir öğedir .
II - Kullandığı teknik , anlatım biçimi ve te-
ma zenginliğiyle son oyununda yeni bir
gülmece türünü örneklendiriyor .
III - Daha iyi bir duruma kavuşma isteği ,
kendi halinden memnun olmama söz
konusu olsa bile başkalarına zarar ver-
mekten kaçınma , yapıtlarındaki karak-
terlerin belirgin özelliğidir .
IV - Sanatçı , eleştirel bakışı , duyarlı göz-
lemciliğiyle son derece önemsiz görü-
nen bir olayı bu yapıtına çıkış noktası
olarak seçmiştir .

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde , sanatçının bütün eserlerin
de ortak olan noktalardan söz edilmiş-
tir ?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) II ve IV D) III ve IV


15 )
Aşağıdaki cümlelerden hangisi , kanıtla-
nabilirlik açısından ötekilerden farklı bir
nitelik taşımaktadır ?

A) Bu sanatçının resmileri , duygu ve dü-
şünceyi görselliğe dönüştüren tutarlı bir
üslubun ürünüdür .
B) Sanatçı kendine özgü çağdaşlık anlayı-
şını ve eleştirel tavrını bu dizide de sür-
dürüyor .
C) Sanatçı , bu resimlerinde gerçekleri de-
ğişik yorum ve çağrışımlara açık biçim-
de vurguluyor .
D) Sanatçının son resimleri insanı etkile-
yen ve duygulandıran bir anlatımla , in-
ceden inceye işlenmiştir .
E) Sanatçının sarı yeşil renkleri ağırlıklı
olarak kullandığı kırsal kesim resimle-
rinde , çalışan köylüler görülüyor .

16 )
Bir gün Fransızların ünlü heykeltraşı Ro-
din ‘ e : “ Bir heykeli nasıl yapıyorsunuz ?”
diye sorarlar . O da tek cümleyle şu cevabı verir : “ Taşın fazlasını atıyorum , geriye heykel kalıyor . “

Rodin ‘ in heykel yapmasıyla ilgili olarak söylediği bu sözüyle , yazılı anlatıma ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi ara-
sında bir paralellik vardır ?

A) Yerinde verilen örnekler , yazarları uzun
uzun açıklama yapmaktan kurtarır .
B) İletilmek istenen düşünceye uygun bir
anlatım biçimi seçme , başarının ana
koşuludur .
C) Yazma ustalığı , sözcüklerin tüm anla-
tım boyutlarını tanımayı gerektirir .
D) Yazılı anlatımda güzellik , anlatımı ge-
reksiz sözcüklerden arındırma ve ya-
lınlaştırmayla sağlanır .
E) Bir yazarın kalıcı olmasını sağlayan
temel nitelik , onun dil ve anlatım özelli-
ğidir .

17 )
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arasına
sözcük ya da sözcükler girmiş bir isim
tamlaması vardır ?
A) O kırmızı gülleri kimin için aldığını söy-
lemedin .
B) Öğrenciler , fen derslerinin boş geçme-
sinden yakınıyorlar .
C) Ankara’nın adını yeni duyduğum semt-
leri var .
D) Yeni defterini bu kağıtla kaplamalısın .
E) Türkçe kitabını yarın okula getirirsen
iyi olur .
18 )
Eşyalar yerleştirilince, otobüse yolcular da bindi . Şoför , beklemeksizin kontağı açtı . O sırada otobüs yazıhanesinden biri fırladı .
Otobüse koşuyordu , soluk soluğa yetişti .
Önünümzdeki tek boş yere oturdu . Çevre-
sindekileri selamladı . Otobüsteki herkesi tanıyordu anlaşılan .

Bu parçada bileşik zamanlı kaç fiil var-
dır ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

19 )
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır ?
A) İçeriye orta yaşlı bir kişi girdi .
B) İnsana tepeden bakan itici biriydi .
C) Gözü eski , cumbalı evleri arıyordu .
D) O yıllarda çift düğmeli , dar yakalı ce-
ketler modaydı .
E) Her gün aynı yorgun , asık yüzleri gör-
mekten bıkıp usanmıştı .

20 )
Ülkenin günlük siyasal olaylarını ve toplum-
sal bozukluklarını eleştirel bir yaklaşımla ve
etkileyici bir biçimde yansıtır .

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin han-
gisinde sırasıyla verilmiştir ?
A) Özne - Nesne - Yüklem
B) Nesne- Dolaylı Tümleç - Yüklem
C) Özne - Dolaylı Tümleç - Yüklem
D) Nesne - Zarf Tümleci - Yüklem
E) Özne - Zarf Tümleci - Yüklem

21 )
İçeriye ellerinde kameralarıyla genç , ka-
dınlı erkekli bir grup gazeteci girdi .

Bu cümleyle aşağıdaki cümlelerden han-
gisi arasında öğelerinin sırlanışı yönün-
den bir benzerlik vardır ?
A) Konferansa katılan konuşmacı , ağır
adımlarla kürsüye doğrı ilerledi , tane
tane anlatmaya başladı .
B) Konferans salonuna alınan velilere ,
okul müdürü az ama öz konuşarak so-
runları açıkladı .
C) Deniz kıyısında toplananlar , büyük bir
hayranlıkla güneşin batışını izliyordu .
D) Derenin kuzeye bakan tarafındaki ağaç-
ların altı serin , diplerindeki otlar dipdi-
riydi .
E) Düzenlenen seminere , kullanacakları
aletlerle birlikte , işe yeni başlayan arka-
daşlarımız katılacak .

22 )
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır ?

A) İşini çok iyi bilirdi ; ama yine de bana
danışmadan hiçbir şey yapmazdı .
B) Bunca yıl çalıştıktan sonra öğretmenliği
bırakmak hiç te kolay değildi .
C) Onunla haftada bir gün buluşup sine-
maya ya da tiyatroya giderdik .
D) Çocuğunun bir sıkıntısı olduğunu sezdi
mi onu konuşturmaya çalışır , rahatlatır-
dı .
E) Anladım ki onun her istediğini yapmak
doğru değilmiş .23 )
Sağlıklı yaşam koşullarından habersiz olan kişilerin çoğu ( I ) sabah ( II ) öğle ve akşam yemeklerinde midelerini tıka basa dolduruyor . Jimnastik de yapmadıkları için ( III ) bu insanların tüm organları yağ bağlıyor . Dengesiz beslenen bu kişiler her gün yürüyüş yapmalı ( IV ) sebze ve meyve ağırlıklı ( V ) kolay sindirilen yemekler yemelidir .

Bu parçadaki numaralı yerlerden hangi-
sine noktalı virgül ( ; ) konulması uygun olur ?

A) I B) II C) III D) IV E) V24 )
Bugün yetmiş yaşımdayım ( I ) Yaptıklarım-
dan pek çok pişmanlık duyuyorum ( II ) Öy-
le çok yanlış yaptım ki ( III ) Her şeyden önce en değerli varlığım olan zamanımı is-
tediğimce ve iyi bir biçimde kullanamadım .
( IV ) Halbuki şimdikinden en az iki kat daha verimli olabilirdim ( V )

Bu parçadaki numaralı yerlerden hangi-
sine üç nokta ( ... ) konulması uygun olur ?

A) I B) II C) III D) IV E) V


25 )
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır ?
A) Şiirlerinde bol bol abartılmış sözcükler
seçmesi yüzünden hitabet havası taşı-
maktadır .
B) Günümüzde dergiler ve gazeteler , de-
neme türünün gelişip yaygınlaşmasına
uygun bir ortam hazırlamaktadır .
C) Osmanlı İmparatorluğunda Lale Devri’
nde çeviri çalışmaları yapıldığı bilini-
yor .
D) Bence edebiyat eleştirisinin edebiyat
incelemesiyle bir arada , iç içe düşü-
nülmesi gerekir .
E) Sanatın başlıca amacının güzellik ol-
duğunu savunan yazarın , bu konuda
söylediklerine bir göz atalım .26 )
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir an-
latım bozukluğu vardır ?

A) Bu işi onun başaracağını sanıyorum .
B) Yapılanları doğru bulmadığıma inanıyo-
rum .
C) Alınan kararları sana da bildiriyorum .
D) Yaptıklarımın yeterli olmadığını anlat-
maya çalışıyorum .
E) Kamuoyunun bu konuda aydınlatılması
gerektiğini düşünüyorum .27 )
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anla-
tım bozukluğu , cümlenin uygun bir yerine “ ona “ sözcüğü getirilerek gideri-
lebilir ?

A) Elbiseler dolaplara özenle yerleştirilir ,
güve yemesin diye elbise aralarına naf-
talin konurdu .
B) Çocuk bir yandan yaralı kuşa korkuyla
bakıyor , bir yandan da onu sevmek is-
tiyordu .
C) Annesi çocuğun aç olmadığını biliyor ;
ama yine de pastadan yemesini istiyor-
du .
D) Ali , arkadaşı Mustafa ‘ yı hem çok se-
viyor , hem de kimi davranışlarından do-
layı kızıyordu .
E) Otobüsler buraya gelince duruyor , bek-
leyen yolcular bindikten sonra yeniden
yola koyuluyordu .


28 )
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ aşağı
yukarı “ sözü gereksizdir ?

A) Bu iş yerinde aşağı yukarı üç dört yıldan
beri çalışıyorum .
B) Aşağı yukarı beş yıl önce yine böyle
şiddetli bir kış yaşamıştık .
C) Buralarda ekinler , aşağı yukarı biçile-
cek duruma geldi .
D) Şubat ayı sonunda bu ağaçların aşağı
yukarı hepsi çiçek açar .
E) O gün sınıfın aşağı yukarı yarısı tören
alanında toplanmıştı .

29 )
Elbette onunla birlikte gelmiş olabilirler .

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Öğe eksikliği
B) Özne yüklem uyuşmazlığı
C) Öznenin belirtilmemiş olması
D) Aynı anlama gelen sözcüklerin birlikte
kullanılması
E) Anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kul-
lanılması .

30 )
Bu konuda gençleri azımsamak doğru de-
ğildir .

Bu cünmledeki anlatım bozukluğunun
nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Gereksiz sözcük kullanılması
B) Bir sözcüğün anlam bakımından yanlış
kullanılması
C) Tamlamanın yanlış yapılması
D) Ekeylemin yanlış kullanılması
E) Yüklemine göre olumsuz cümle olması .

31 )
( I ) Otuz yaşıma kadar durmadan yazdım ;
ama amatörlük döneminin bu ürünleri ya-
yımlanmadı . ( II ) Gerçek anlamda yazarlığa otuzumda başladım . ( III ) İlk ki-
tabım da ancak kırk yaşımda piyasaya çı-
kabildi . ( IV ) Önceleri , salt ele alınan konunun önemli olduğunu düşünüyordum ; sonra konu kadar işlenişinin de önemli olduğunu anladım . ( V ) Onun yayımlanı-
şından sonra da sanat görüşümde bir değişiklik olmadı . ( V ) Çünkü yazarlığa başladığımda düşünsel kişiliğim oluşmuştu.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmakta-
dır ?
A) II B) III C) IV D) V E) VI


32 )
Yıllardır kentlerde yaşıyorum . Kentlerde öğretmenlik yaptım; gençlerle yakın ilişkile-
rim oldu . Bunlar bir ölçüde yazdıklarıma yansıyor . Son öykülerimde ise kentten çok , gençlerle ilgili konuları ele aldım . Aslında ben , köy kent ayrımı yapmıyorum . Çünkü bir yazar , hakkında bilgi sahibi olduğu , daha doğrusu etkilendiği her çevreyi yaz-
malıdır .

Bu parçanın bütününde yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi anlatıl-
maktadır ?

A) Kent yaşamını ne zamandan beri tanı-
dığı .
B) Gençlik sorunlarına ilgi duyduğu .
C) Gençlerle iç içe yaşamanın gerekliliği-
ne inandığı .
D) Konularını hangi kaynaklardan seçtiği .
E) Öğretmenlikle yazarlığı birlikte yürüttü-
ğü .

33 )
Bir yazarın günlük tutmasının çeşitli yönler-
den yararları vardır . Çünkü günlük , bir tür olarak edebiyatın bir parçası olduğu kadar ,
yazarın kendi yapıtlarını düşünürken , ya-
zarken aldığı notlardır da . Eleştirmenler , günlüğüne bakarak , bir yazarın kişiliğini ya
da yazarlık niteliğini anlayabilirler . Bir ya-
zarın sanat anlayışını , sanatçı tutumunu çözümlemekte , yararlı ipuçları verir gün-
lükler .

Bu parçada günlüklerle ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden han-
gisidir ?

A) Yapıt yazılmadan önce alınan notlardan
oluştuğu .
B) Yazarların anlaşılması ve değerlendiril-
mesi açısından önem taşıdığı .
C) Yazarların eğilimlerini, özlemlerini yan-
sıtması gerektiği .
D) Alanı ne olursa olsun , her sanatçının
tutmasının zorunlu olduğu .
E) Yapıtların oluşturlmasına kaynaklık et-
tiği .

Hiç yorum yok: