5 Temmuz 2007 Perşembe

1996 ÖSS Soruları

1 )
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük , cümleye “ Aşırı bir biçimde “ anla-
mı katmaktadır ?

A) O ehliyetini daima yanında taşır .
B) Onun böylesine ağır konuştuğunu ilk kez
duyuyordum .
C) Burada çalışmalarınla ilgili bolca kaynak
bulabilirsin .
D) Haftada bir yayımlanan bu dergiyi sürekli
almak istiyorum .
E) Yanına birkaç parça giysi alıp hemen yola
çıktı .

2 )
Sanatçı , yeni resimlerinde soyut ile somut
öğeleri yan yana , iç içe , biçim ve renk kar-
şıtlıklarıyla kullanarak , izleyiciyi etkileyen bir
anlatıma ulaşıyor .

Bu cümlede geçen “ İzleyiciyi etkilemek “
sözüyle anlatılmak istenen , aşağıdakiler-
den hangisidir ?

A) Zıtlıkları göstermek
B) Kendini yenilemek
C) Dikkatini çekmek
D) Farklı teknikleri denemek
E) Alışılmışın dışına çıkmak

3 )
Deneme yazmanın temel koşulu sayılan başka
türlü düşünme , genellikle yazarların olgunluk
çağına özgü bir niteliktir .

Bu cümlede geçen “ başka türlü düşünme “
sözüyle anlatılmak istenen , aşağıdakiler-
den hangisidir ?

A) Kitlelerin isteklerine yanıt verebilme .
B) Üstün nitelikli olduğunu yorumlarıyla kanıt-
lama .
C) Yeni bilgiler edinip kendini geliştirme .
D) Olayların ilgi çekici yönlerini görebilme .
E) Sıradanlıktan kurtulup özgün olabilme .

4 )
Onun , çağının sorumluluğunu üstlenme , tanı-
ğı olma gibi , aydın sanatçıya özgü tutum ve
davranışları yazın , düşün ve kültür coğrafya-
mızda bir meşale gibi ışıyacaktır .

Bu cümlede geçen “ bir meşale gibi ışıya-
caktır . “ sözünün yerine aşağıdakilerden
hangisi getirilirse cümlenin anlamı değiş-
mez ?

A) yol gösterici , aydınlatıcı olacaktır .
B) kuşaktan kuşağa geçecektir .
C) gelecek kuşaklarca da hatırlanacaktır .
D) çarpıklıkların , bozuklukların düzeltilmesi-
ni sağlayacaktır .
E) yaşananları gözler önüne serecektir .

5 )
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yerinde kullanılmamış bir deyim vardır ?

A) Kadın , durmadan ağlıyor , bir yandan da :
“ İçim yanıyor dostlar ! “ diye bağırıyordu.
B) Olay yerinde , herkes telaş içindeyken o
kılını bile kıprdatmıyordu .
C) Odacı Halil Efendi , yeni müdür için : “ Ca-
nı tez birine benziyor . “ dedi .
D) Ev sahibi , konuklarına bakıp : “ Bu ne şık-
lık böyle ! “ deyince Ayşe üstüne alındı .
E) Görüşüne başvurduğum herkes , onun sö-
zünün eri bir kişi olduğunu söylüyordu .

6 )
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “ ya-
kınma “ söz konusudur ?

A) Dergiye girecek yazıların başka bir yerde
yayımlanmamış ve özgün olması gerekir .
B) Konudan konuya atlayan , başlığıyla içeriği
birbirine uymayan yazılar bizi çok yormak-
tadır .
C) İsteklerimizden birisi de gönderilen yazıla-
rın , yazı makinesiyle çift aralıklı olarak
yazılmasıdır .
D) Alt alta dizilmiş cümlelerin şiir sayılmaya-
cağı herkesçe bilinen bir gerçektir .
E) Daha güzel , daha nitelikli bir dergi çıkara-
bilmek için okurla işbirliği şarttır .

7 )
( I ) Yapıtını gece boyunca okuyup yuttuk-
tan sonra , vakit geçirmeme olanak yoktu .
( II ) Düşüncelerimi belirtmek için hemen yazmaya koyuldum . ( III ) Öncelikle şunu söyleyeyim : ( IV ) Bugünkü edebiyatta bu güçte bir yapıtla karşılaşmadım . ( V ) Gü-
nümüzün yazarları arasında hiç kimse , ne ben ne de bir başkası , böyle bir şey yazmayı başaramadı .

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde “ karşılaştırma “ söz konu-
sudur ?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III
D) III ve IV E) IV ve V

8 )
( I ) Bu balerinimiz senelerce yılmadan çalıştı . ( II ) Bir dönemde kimlik arayışları içine girdi . ( III ) Her çalışmasında yeni bir şeyler ortaya koydu . ( IV ) Müzik seçiminde de hiçbir zaman kolaya kaçma-
dı . ( V ) Giderek çağdaş ve evrensel bir çizgiye ulaştığını son çalışmalarıyla kanıt-
ladı .

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “ beğenme “ söz konusu de-
ğildir ?

A) I B) II C) III D) IV E) V

9 )
( I ) Bu kitabın dört bölümü , aslında birer uzun makale olarak düşünülmüş . ( II ) Dör-
dü de ayrı ayrı temaları işliyor . ( III ) Bu te-
malar ; Osmanlı - Türk müziğinin öğretimi ,
icra üslubu , makamları ve bunları kuşaktan kuşağa aktarma yöntemleri ... ( IV ) Yeni Türk müziğinin belirleyici özellikleri ... ( V ) Bütün bunlarla , geleneksel Osmanlı - Türk müziğinin çeşitli yönlerine ışık tutuluyor ve onun belirgin nitelikleri ortaya konuyor .

Yukarıdaki numaralamış cümlelerden hangisi sözü edilen kitabın içeriğiyle ilgili değildir ?

A) I B) II C) III D) IV E) V

10 )
Karşılaştığımız kişilerin ya da durumların iyi yanlarını belirtmekten çok , kötü yanlarını görüp dile getirmeyi yeğleriz .

Bu cümlenin anlamına en yakın yargı , aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Güzelliği ve çirkinliği değerlendiriken
aşırılığa kaçarız .
B) Her şeyin en iyisini bildiğimizi düşünü-
rüz .
C) Beğenmek yerine , kusur bulmaya eği-
limliyiz .
D) Başkalarının kusurlarını daha kolay gö-
rürüz .
E) Başkalarını değerlendirmekte güçlük
çekeriz .

11 )
Çağdan çağa yargılar değişiyor ; bir süre gölgede kalan , yanlış anlaşılan bir yazar , gün geliyor bir edebiyat hazinesi gibi insan-
lığı etkiliyor .

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır ?
A) İnsanlığı etkileyen yazarlar , genellikle
kendilerinden sonraki dönemlerde anla-
şılmışlardır .
B) Okur , sanatçıyı anlamak için gerçekten
çaba harcarsa , onun hakkındaki görüş-
leri tümüyle değişebilir .
C) Bir yazar hakkında , değişmeyen yargı-
lara varılması , onun , çağının gerekle-
rine uygun yapıtlar vermesine bağlıdır .
D) Kimi edebiyatçılar okurun düzeyine ine-
mediklerinden yanlış anlaşılıyor ve in-
sanlığa yol gösteremiyorlar .
E) Sanatçılar hakkında zaman içinde farklı
değerlendirmeler yapılması , insanların
yaşamın akışı içinde düşünsel yönden
değişmesinin koşuludur .

12 )
( I ) Türk ulusu Batı’ya hiç benzemeyen bir topluluktur . ( II ) Anadolu insanının tarihi, Batılıların tarihlerinin geçtiği aşamalardan geçmemiştir . ( III ) Bu nedenle insanlarımı-
zın olaylar karşısındaki davranışları , iç dünyalarını açığa vuruşlar ıBatı insanınınkinehiç benzemez . ( IV ) Bu açıdan bakılırsa , Türk romanının , gerek öz gerek biçim bakımından Batı romanından farklı özellikler taşıması kaçınılmazdır .(V ) Bu gerçeğin eleştirmenlerce göz ardı edilmemesi gerekir .
Bu parçada “ anlatılmak isteneni içeren en genel yargı “ numaralanmış cümlelerden
Hangisidir ?
A) I B) II C) III D) IV E) V

Hiç yorum yok: